پیشوندها و پسوندهای رایج زبان انگلیسی

پیشوندها در واژگان انگلیسی، همانطور که از اسمشان پیداست، اضافاتی می باشند که به قبل کلمات اضافه شده و در معنای آن ها تغییرات ایجاد می کنند. پسوندها در زبان انگلیسی گروهی از حروف می باشند که به آخر کلمات اضافه شده و باعث تغییر در معنی آنها می شوند. برای مثال از معمول ترین پسوندهای زبان انگلیسی حروف –s و –ed و –action یا –ious هستند. فراموش نکنید که دانستن فقط چند کلمه اصلی به زبان انگلیسی می تواند به شما در درک ترجمه صدها کلمه دیگر کمک کند. یادگیری ترجمه و معانی پیشوندها و پسوندهای رایج زبان انگلیسی می تواند به شما در ترجمه کلمات ناشناخته انگلیسی که با آنها روبرو میشوید کمک بسیار زیادی کند.

ترجمه آسان با پیشوند ها

پیشوند ها یک حرف یا گروهی از حروف می باشند که برعکس پسوند به ابتدای یک کلمه اضافه می‌شود. پیشوندها ترجمه و معانی کلمات را تغییر داده. به عنوان مثال، پیشوندun  یا u – n می‌تواند به معنای not، remove  یا opposite یا متضاد باشد. همچنین با اضافه کردن پیشوند un به کلمه happy کلمه unhappy ساخته شده است که به معنای ناراحت می باشد که مخالف شادی است.

بیشتر بخوانید: نکاتی درباره آموزش گرامر زبان انگلیسی

پیشوندها رایج زبان انگلیسی

کاربرد پسوندها

پسوند suffix  حرف یا گروهی از حروفه که معمولاً به انتهای یک کلمه اضافه می شوند. دانستن فقط چند کلمه اصلی به زبان انگلیسی می تواند به شما در درک ترجمه صدها کلمه دیگر کمک فراوانی کند. یک کلمه ریشه ساده ترین شکل یک کلمه می باشد. فراموش نکنید که یادگیری ترجمه و معانی پرکاربردترین پسوندهای زبان انگلیسی و هم چنین پرکاربردترین پیشوندهای انگلیسی شما را در ترجمه کلمات ناشناخته انگلیسی که با آنها روبرو می شوید کمک بسیاری می کند. پسوند ها در زبان انگلیسی باعث تغییر معنی یا نقش گرامری ریشه کلمات می شود.

پسوندهای رایج زبان انگلیسی

پرکاربرد ترین پیشوند ها

Prefix Meaning Example
a-, an- without – ِبدون amoral, atypical
ante- before – قبل از antecedent, antenatal
anti- against – مخالفِ anti-establishment
auto- self – خود autopilot
circum- around – اطرافِ circumvent
co- with – با co-conspirator, co-pilot
com-, con- with – با companion, contact
contra- against – مخالفِ contradiction
de- off – خارجِ delist, devalue
dis- not – مخالفِ، عکسِ disappear
en- put into – داخل قرار دادن enclose, envelop
ex- out of, former – بیرونِ extract, ex-governor
extra- beyond, more than – فرایِ extracurricular
hetero- different – متفاوت با heterosexual
homo- same – یکسان با homonym, homophone
hyper- over, more – بیشتر از hyperactive
il-, im-, in-, ir- not, without – بدونِ، illegal, impractical, inconsiderate, irresponsible
in- into – داخلِ insert
inter- between – بینِ internet, intersection,
intra- inside – درونِ intranet, intravenous
macro- large – بزرگ macronutrients
micro- small – کوچک microscope
mono- one – یک monocle
non- not, without – بدونِ nonentity, nonstarter,
omni- all, every – همه یِ omnipresent, omniscient
post- after – بعد از post-mortem
pre-, pro- before, forward – قبل از precede, project
sub- under – زیرِ submarine, substandard
syn- same time – همزمان با synchronize
super- above – بالا supervisor, superhuman
trans- across – در عرضِ transmit
tri- three – سه (برابر) tripod, triceratops
un- not – نیست undone, unfinished,
uni- one – یک unicorn, unilaterally

پر کاربرد ترین پسوند ها

EXAMPLE MEANING SUFFIX
democracy, accuracy, lunacy state or quality -acy
remedial, denial, trial, criminal the action or process of -al
nuisance, ambience, tolerance state or quality of -ance, -ence
freedom, stardom, boredom place or state of being -dom
reader, creator, interpreter, inventor, collaborator, teacher person or object that does a specified action -er, -or
Judaism, scepticism, escapism doctrine, belief -ism
Geologist, protagonist, sexist, scientist, theorist, communist person or object that does a specified action -ist
extremity, validity, enormity quality of -ity, -ty
enchantment, argument condition -ment
heaviness, highness, sickness state of being -ness
friendship, hardship, internship position held -ship
position, promotion, cohesion state of being -sion, -tion
mediate, collaborate, create become -ate
sharpen, strengthen, loosen become -en
justify, simplify, magnify, satisfy make or become -ify, -fy
publicise, synthesise, hypnotise become -ise, -ize
softly, slowly, happily, crazily, madly related to or quality -ly
towards, afterwards, backwards, inward direction -ward, -wards
otherwise, likewise, clockwise in relation to -wise
edible, fallible, incredible, audible capable of being -able, -ible
fiscal, thermal, herbal, colonial having the form or character of -al

امیدواریم که این مقاله برای شما مفید بوده باشد و توانسته باشیم شما را به خوبی با پیشوندها و پسوندهای رایج انگلیسی آشنا نماییم.

امتیاز دهی از راست به چپ است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *