افعال بی قاعده زبان انگلیسی

بیشتر از ۱۸۰ فعل انگلیسی وجود دارد که بی قاعده نامیده شده اند و تمام قواعد مورد استفاده در افعال را رد می‌کنند. افعال بی قاعده در زبان انگلیسی از اضافه کردن ed در آخر فعل تبعیت نکرده و در خود کلمه تغییرات اعمال می‌شود که قاعده‌ای برای این تغییر نیز وجود ندارد. بنابراین راهی نداریم جز حفظ کردن این افعال که در دو شرایط «زمان گذشته فعل» و «قسمت سوم فعل که به اختصار P.P هم نامیده می‌شود» تغییر می‌یابند.

حفظ این تعداد فعل که بسیاری از آن‌ها در طی روز بارها تکرار می‌شوند، می‌تواند کار بسیار سختی باشد. برای اینکه راحت تر بتوانید این افعال را حفظ کنید، ما ۸ روش را به شما پیشنهاد می‌کنیم.

افعال باقاعده به طور کلی هنگام استفاده در بعضی جملات (مانند گذشته ساده و ماضی بعید)، در انتهایشان حروف ed اضافه می‌شود. اما در افعال بی‌قاعده، روش یا ساختار مشخصی برای ساختن آن وجود ندارد و خود کلمات تغییر می‌یابند و البته در تعدادی از آن‌ها، افعال تغییری نمی کنند. برای مثال:

I laugh, I laughed, I had laughed.

I write, I wrote, I had written.

همانطور که می بینید در مثال اول (من می‌خندم، من خندیدم، من داشتم می‌خندیدم.) فعل باقاعده بوده و ed به آن اضافه شده است و در مثال دوم (من می‌نویسم، من نوشتم، من داشتم می‌نوشتم.) فعل بی‌قاعده است و همان‌طور که می‌بینید فعل استفاده شده کاملا از لحاظ نوشتاری و خوانش تغییر یافته است.

همچنین بخوانید: افعال عبارتی در زبان انگلیسی + مثال

متداول ترین افعال بی قاعده

متداول ترین افعال بی قاعده

در زبان انگلیسی تعداد زیادی فعل بی قاعده وجود دارد اما تعدادی از آنها در کاربردهایی مانند مکالمه یا نوشتار و … بسیار بیشتر از مابقی مورد استفاده قرار می گیرند. مانند:

Be , have , say , do , know , get , see , think , go and take

بیشتر بخوانید: نکاتی درباره آموزش گرامر زبان انگلیسی

افعال بی قاعده پرکاربرد زبان انگلیسی

حال گذشته اسم مفعول مصدر
awake awoke awaken بیدار شدن، بیدار کردن
be was    were been بودن
beat beat beaten شکست دادن
become became become شدن
begin began begun شروع کردن
bend bent bent خم شدن، خم کردن
bet bet bet شرط بستن
bid bid bid پیشنهاد دادن
blow blew blown وزیدن
break broke broken شکستن، خرد کردن
bring brought brought آوردن
broadcast broadcast broadcast پخش کردن
build built built ساختن، بنا نهادن
burn burnt burnt سوختن، آتش زدن
buy bought bought خریدن
catch caught caught گرفتن، دستگیر کردن
choose chose chosen انتخاب کردن
come came come آمدن، رسیدن
cost cost cost قیمت داشتن
cut cut cut بریدن، قطع کردن
deal dealt dealt رفتار کردن، معامله کردن
dig dug dug کندن، کاوش کردن
do did done انجام دادن
draw drew drawn کشیدن، ترسیم کردن
dream dreamt dreamt خواب دیدن
drink drank drunk آشامیدن
drive drove driven رانندگی کردن
eat ate eaten خوردن
fall fell fallen افتادن، سقوط کردن
feel felt felt احساس کردن، لمس کردن
fight fought fought جنگیدن، جنگ کردن
find found found پیدا کردن
fly flew flown پرواز کردن
forget forgot forgotten فراموش کردن
forgive forgave forgiven بخشیدن
freeze froze frozen منجمد شدن، منجمد کردن
get got gotten به دست آوردن، فهمیدن
give gave given دادن (به)، بخشیدن
go went gone رفتن
grow grew grown رشد کردن، بزرگ شدن
hang hung hung آویزان کردن
have had had داشتن
hear heard heard شنیدن
hide hid hidden پنهان کردن، پنهان شدن
hit hit hit زدن، ضربه زدن
hold held held نگه داشتن
hurt hurt hurt آسیب زدن (به)، جریحه دار کردن
keep kept kept نگه داشتن، حفظ کردن
know knew known دانستن، شناختن
lay laid laid گذاشتن، قرار دادن
lead led led رهبری کردن، هدایت کردن
learn learnt learnt یاد گرفتن
leave left left ترک کردن، محول کردن
lend lent lent قرض دادن
let let let اجازه دادن
lie lay lain استراحت کردن، دراز کشیدن
lose lost lost گم کردن، از دست دادن، باختن
make made made ساختن، درست کردن
mean meant meant معنی دادن، منظور داشتن
meet met met ملاقات کردن
pay paid paid پرداخت کردن
put put put گذاشتن
read read read خواندن
ride rode ridden سوار شدن، راندن
ring rang rung زنگ زدن
rise rose risen طلوع کردن، برخاستن، بلند شدن
run ran run دویدن
see saw seen دیدن
sell sold sold فروختن
send sent sent فرستادن
shoot shot shot تیراندازی کردن، کشتن، زخمی کرن
show showed shown نشان دادن
shut shut shut بستن، بسته شدن
sing sang sung آواز خواندن
sink sank sunk غرق شدن
sit sat sat نشستن
spend spent spent گذراندن، خرج کردن
stand stood stood ایستادن
swim swam swum شنا کردن
take took taken گرفتن، بردن
teach taught taught یاد دادن، تدریس کردن
tear tore torn پاره کردن
tell told told گفتن
think thought thought فکر کردن
throw threw thrown پرت کردن، انداختن
understand understood understood فهمیدن
wake woke woken بیدار کردن، بیدار شدن
wear wore worn به تن داشتن
win won won بردن، پیروز شدن
write wrote written نوشتن

امید واریم که این مقاله برای شما مفید بوده باشد و توانسته باشیم شما را به خوبی با افعال بی قاعده (Irregular Verbs) در زبان انگلیسی آشنا نماییم.

۵/۵ - (۱ امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *