آمادگی برای آیلتس

بسیاری از مردم فکر می‌کنند یک فرمول جادویی برای آماده شدن در آزمون آیلتس وجود دارد یا اندازه و مقدار برای آمادگی تعریف شده است. اما قطعا به این شکل نیست و این تعریف از آمادگی برای آیلتس قابل قبول بیشتر بخوانید …