Parts of Speech در زبان انگلیسی

آموزش Parts of Speech در زبان انگلیسی بامثال

شاید توانایی صحبت و یا منتقل کردن حس و حالتان در مورد یک موضوع مسئله ساده و ابتدایی بنظر بیاید اما باید بدانید پشت این اتفاقات ساده، سال‌ها و قرن‌ها پیشرفت زبان بوده که شما با گفتن یک جمله یا بیشتر بخوانید …