کلاس فری دیسکاشن

کلاس فری دیسکاشن

  کلاس فری دیسکاشن همانطور که از اسمش پیداست، یه کلاس بحث آزاد میباشد، کلاسی که محور و اساسش را مکالمه تشکیل میدهد. منابع یا موضوعات هر جلسه از پیش تعیین میشود و افراد اغلب با مطالعه در این جلسات بیشتر بخوانید …