قید حالت در زبان انگلیسی

منظور از قیدحالت در زبان انگلیسی چیست؟

قید حالت در زبان انگلیسی قیدی است که چگونگی انجام کاری را در جمله نشان می‌دهد. به ما می گوید که کاری به چه کیفیتی و یا در چه وضعیتی انجام شده است. برای مثال در جمله “او به زیبایی بیشتر بخوانید …