کارنامه IELTS

کارنامه IELTS

کارنامه IELTS کارنامه IELTS :معمولا ۲ هفته تا ۱ ماه بعد از آزمون، شرکت کننده کارنامه ای با عنوان (Test Report Form ) یا به اختصار TRF را دریافت می کند. در این آزمون نمره های هر یک از مهارت بیشتر بخوانید …