توضیح thesis statement

thesis statement چیست؟

Thesis- یک ایده میباشد که مورد توجه و مخصوصا ایده ای که مورد بحث قرار می گیرد یا آنالیز می شود. thesis statement مهمترین جمله در رایتینگ تسک ۲ شما می باشد. این جمله در مقدمه رایتینگ شما می باشد بیشتر بخوانید …