مفعول در انگلیسی

کاربرد مفعول در زبان انگلیسی

مفعول در انگلیسی گرامر ضمیر و یا یک اسمی است کهبه کامل شدن معنی فعل و حروف اضافه کمک میکند. علاوه بر این، تقریبا بیشتر کلماتی که به عنوان اسم استفاده میشوند میتوانند مفعول هم باشند بطور مثال می‌توان عبارات بیشتر بخوانید …