مدیریت زمان در آزمون تافل

مدیریت زمان در آزمون تافل چگونه است ؟

در حین برگزاری آزمون، زمان بندی که به هر بخش اختصاص داده شده است و سرعت پیشرفت خود در آزمون را با دقت زیر نظر داشته باشید.  دلیل عملکرد ضعیف خیلی از دواطلبان و زبان آموزان در آزمون تافل (TOEFL)  این بیشتر بخوانید …