قید های تاکیدی در زبان انگلیسی

قید های تاکیدی در زبان انگلیسی

اگر که قصد دارید توجه دیگران به بخشی از جمله شما در زبان انگلیسی جذب شود باید از قید های تاکیدی (focusing adverbs) استفاده کنید. اشاره های این قید ها معمولا به عبارت های فعلی میباشد، اما می‌توانند توجه مخاطب بیشتر بخوانید …