فاکتورهای نمره دهی در اسپیکینگ

فاکتورهای نمره دهی در اسپیکینگ اگزمینر در اسپیکینگ به چه چیزی نمره مى دهد؟ در اسپیکینگ چهار فاکتور نمره دهی وجود دارد که هر کدام به مقدار مساوی (یک چهارم یا بیست و پنج درصد) در نمره نهایی تاثیر می‌گذارند. بیشتر بخوانید …