گرامر زمان آینده ساده

گرامر زمان آینده ساده (will)

از پرکاربردترین گرامر ها در زبان انگلیسی ، گرامر زمان آینده را میتوان نام برد، زمان آینده ساده یا Future simple tense یکی از دوازده ساختار زمانی زبان انگلیسی است که در واقع نشان‌ دهنده فعل یا حالتی است که بیشتر بخوانید …