حروف اضافه در زبان انگلیسی

حروف اضافه در زبان انگلیسی

آیا کاربردهای حروف اضافه در زبان انگلیسی را می دانید؟  آیا می دانید کاربرد حرف اضافه on با حرف اضافه at چه میباشد؟  حروف اضافه در زبان انگلیسی جزو آن حوزه هایی است که همیشه حتی اشخاص که در آزمون بیشتر بخوانید …