جملات پرکاربرد مسافرتی در زبان انگلیسی

جملات پرکاربرد مسافرتی در زبان انگلیسی

جملات پرکاربرد مسافرتی در زبان انگلیسی همراه با ترجمه   Who do the travel arrangement in your home? در خانه شما چه کسی برای مسافرت برنامه ریزی می کند؟ This tour operator has so many experiences on that kind of بیشتر بخوانید …