تکنیک اسکنینگ و اسکیمینگ

منظور از تکنیک اسکنینگ و اسکیمینگ چیست؟

مهارت های مورد نیاز برای تقویت درک مطلب و یافتن پاسخ های درست برای پرسش های آزمون آیلتس بسیار کلیدی و ضروری میباشند. بنا به گفته وبسایت های اصلی آیلتس حتی انگلیسی زبان هایی که با این مهارت ها آشنایی بیشتر بخوانید …

تکنیک اسکنینگ و اسکیمینگ چیست ؟

تکنیک اسکنینگ و اسکیمینگ چیست ؟

مهارت های مورد نیاز برای تقویت درک مطلب و یافتن پاسخ های درست برای پرسش های آیلتس بسیار کلیدی و ضروری میباشند. بنا به گفته وبسایت های اصلی آیلتس حتی انگلیسی زبان هایی که با این مهارت ها آشنایی نداشته بیشتر بخوانید …