تقویت حافظه برای یادگیری زبان انگلیسی

تقویت حافظه برای یادگیری زبان انگلیسی

بسیاری از ما این نگرانی رو داریم که هر آن چه را که در زبان انگلیسی آموزش می بینیم ، غالبا یه خاطر نمی سپاریم و یا به راحتی از خاطرمان از بین می رود و یا گاها برای به بیشتر بخوانید …