زمان گذشته ساده در زبان انگلیسی

آموزش زمان گذشته ساده در زبان انگلیسی

در زبان انگلیسی، زمان گذشته ساده (Past Simple) برای بیان اتفاقاتی که در زمان گذشته رخ داده است و کاملاً” به پایان رسیده است مورد استفاده قرار میگیرید. فعل انگلیسی اگر با قاعده باشد پس از اضافه شدن ed به بیشتر بخوانید …