اشتباهات رایج یادگیری زبان با فیلم‌

اشتباهات رایج یادگیری زبان با فیلم‌

زبان‌آموزان همواره فیلم‌ها را یکی از بهترین ابزار‌ها برای یادگیری زبان می‌شناسند. فیلم‌ها می‌توانند برگرفته از وقایع واقعی و یا نمادی از حماسه ها و رخدادهایی متفاوت باشند که ما را تحت تاثیر قرار‌دهند و یا شاید هم از ذهن بیشتر بخوانید …