آزمون آیلتس General

آزمون آیلتس General

آزمون آیلتس General (جنرال) آزمون آیلتس General  داوطلبانی است که به دنبال گرفتن مدرک دانشگاهی یا تخصصی نیستند. بلکه می خواهند در برنامه های آموزشی شغلی و بازرگانی شرکت نمایند و یا مایلند جهت اخذ پذیرش برای ادامه تحصیل در بیشتر بخوانید …