اطلاعیه سازمان سنجش

اطلاعیه سازمان سنجش در خصوص آزمون‌هاي TOEFLو GRE

اطلاعیه سازمان سنجش در خصوص آزمون‌هاي TOEFLو GRE به اطلاع متقاضيان شركت در آزمون هاي TOEFL و GRE مي رساند كه تنها مداركي از سوي اين سازمان مورد تأييد و گواهي قرار مي گيرد كه مركز برگزاري آزمون، مجوز لازم بیشتر بخوانید …